Lp.

wyszczególnienie

dane

1

2

3

1.

Wnioskodawcy

GMK Łobez Spółka Akcyjna

2.

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa GMK Łobez S.A. na rynku poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań procesu produkcyjnego w zakresie wytwarzania specjalistycznych produktów metalowych i  metalowo – gumowych”

3.

Numer umowy o dofinansowanie

RPZP.01.05.00-32-0123/16-00

4.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”.

5.

Wartość projektu

1 722 000,00 zł.

6.

Kwota dotacji

630 000,00 zł.

7.

Wkład własny

1 092 000,00 zł.

8.

Opis projektu

tekst poniżej

 

 

Opis projektu:

 

Przeprowadzenie inwestycji polegającej na wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań procesu produkcyjnego w zakresie wytwarzania specjalistycznych produktów metalowych i metalowo–gumowych, pozwoli na realizację zdefiniowanych potrzeb w pełni i wdrożenie nowego udoskonalonego procesu produkcji, pozwalającego na wytworzenie nowych i ulepszonych produktów, jakimi będą specjalistyczne wyrobu gumowe i z tworzyw sztucznych, łukowe elementy konstrukcyjne, elementy owalne, eliptyczne, wielkogabarytowe o specjalistycznym przeznaczeniu i o skomplikowanych kształtach. Wdrożenie przez GMK ŁOBEZ SA nowych rozwiązań technologicznych, innowacyjnych rozwiązań procesu produkcyjnego, pozwoli na samodzielną i wydajniejszą obróbkę większych gabarytów oraz szybkie prototypowanie i realizację projektów, a tym samym na zmienę procesu produkcyjnego. Realizacja przedsięwzięcia podniosła efektywność i wydajność produkcji, oraz konkurencyjność GMK ŁOBEZ SA na poziomie międzynarodowym. Nowa technologia produkcji pozwoli zatem wprowadzić do oferty przedsiębiorstwa nowych / ulepszonych produktów, które stanowią także odpowiedź na zmieniające się zapotrzebowanie rynkowe. Wnioskodawca poprzez realizację inwestycji wprowadzi swoje produkty na nowe rynki (zagraniczne), jak również zwiększy grono Klientów na obecnych rynkach. Zostanie przez to osiągnięty główny cel Osi Priorytetowej I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, jakim jest podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu dzięki wykorzystaniu potencjału regionalnych i inteligentnych specjalizacji oraz cel szczegółowy Działania 1.5, czyli zwiększenie zastosowania innowacji w MŚP. Ponadto, zrealizowany zostanie cel Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 w zakresie zwiększania przestrzennej konkurencyjności regionu.

Wskaźniki produkty projektu:

1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa]: 1 szt.

2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa]: 1 szt.

3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) [zł]: 1 092 000,00 zł.

4. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych

dla firmy (CI 29) [przedsiębiorstwa]: 1 szt.

5. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych

dla rynku (CI 28) [przedsiębiorstwa]: 1 szt.

6. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji [szt.]: 1 szt.

7. Liczba nabytych środków trwałych, a w szczególności:

1. Ploter frezujący – 1 szt.

2. Tokarka numeryczna – 1 szt.

3. Prasa hydrauliczna – 1 szt.

4. Zwijarka hydrauliczna – 1 szt.

5. Komora śrutownicza – 1 szt.

Mierzalne rezultaty projektu:

1.Liczba wprowadzonych innowacji produktowych: 1 szt.

2.Liczba wprowadzonych innowacji procesowych:1 szt.

3. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów: 420000 zł.

4. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach: 1 EPC.

 

Mając powyższe na uwadze realizacja projektu, zarówno udział w klastrze METALIKA jak i współpraca z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa GMK Łobez i wpłynie na udoskonalenie oferowanych produktów oraz podniesie jego konkurencyjność. Ponadto należy podkreślić, że projekt ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska. Jest ona również niezbędna z uwagi na niżej wskazane zmiany, które przyczynią się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa na poziomie międzynarodowym: dopasowanie produkcji i usługi nowych elementów kształtowych wg wymogów klientów krajowych,podniesienie jakości produktu (na poziomie krajowym), konkurencyjność ceny poprzez obniżenie kosztów jednostkowych, szybkość świadczonych usług i skrócenie procesów produkcyjnych, kompleksowość wykonania wyrobu (bez kooperantów krajowych i zagranicznych), prace rozwojowe nad nowymi produktami (udoskonalanie wyrobów), skomplikowane gięcia przestrzenne. Należy podkreślić, iż działalność wpisuje się w inteligentną specjalizację, jak i regionalną specjalizację woj. zachodniopomorskiego, jaką jest przemysł metalowo-maszynowy. Działalność, której dotyczy projekt to PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części – pkd wiodące dla realizacji inwestycji.