ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące zamiaru realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa GMK Łobez S.A. na rynku poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań procesu produkcyjnego w zakresie wytwarzania specjalistycznych produktów metalowych i metalowo-gumowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.5: Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

 1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta

GMK Łobez S.A.

73-150 Łobez

Ul. Bema 35

Tel. Centrala 913974041

biuro@gmklobez.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Nowa hydrauliczna prasa krawędziowa CNC.

Parametry techniczne:

 • długość robocza stołu min. 4000 mm,

 • nacisk min. 2200 kN,

 • skok stempla min. 200 mm,

 • sterowanie 4 osiami X-R-Y1/Y2,

 • system sterowania numerycznego,

 • zderzak tylny sterowany elektrycznie .

 • wysięg przestrzeni roboczej nim. 300 mm.

 • prześwit prasy otwartej min 450 mm.

 

Kod urządzenia: 28.41.33 Prasy do obróbki metali.

 

Wymagane w cenie: dostawa do GMK Łobez S.A. i szkolenie pracowników.

 1. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do

poszczególnych kryteriów oceny oferty.

 

90% cena

10% okres gwarancji

 

4. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

 

Sposób wyliczenia punktów dla ceny: Cn/Cbx90, gdzie Cn-cena oferty o najniższej wartości, Cb-cena badanej oferty.

Punktacja dla gwarancji: gwarancja 24 miesiące 10 punktów, gwarancja 12 miesięcy 5 punktów.

 

 

 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail w terminie 14 dni.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie firmy w dniu następującym po terminie składania ofert.

 

Łobez 30.10.2017r.